Remissyttrande

Remissyttrande

Remissyttranden – skolinspektionen se

Remissyttrande

Remiss Wikipedia

Det skriver Migrationsverket i sitt remissyttrande om mottagandeutredningen. Remissyttrande – Beredskapsplan för livsmedelsförsörjning Västerås kommun Händelser som pågår en kortare tid än en vecka ska i huvudsak kunna hanteras självständigt av verksamheterna. Företagarna tillstyrker förslaget om kvalificerade personaloptioner och lämnar vissa förslag till …. Att besvara dessa är en viktig del i arbetet med att …. Listan uppdateras cirka en gång per månad. Remissyttrande Könsuppdelad statistik i myndigheternas årsredovisningar (pdf, 1269kB) Promemorian Uppgifter på individnivå i en arbetsgivardeklaration (pdf, 22kB) Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (Fi2016/02342/S3) (pdf, 288kB). Remissyttrande Triklosan och andra konserveringsmedel i kosmetiska produkter. Vårdförbundet får in många ärenden på remiss från Regeringskansliet och andra myndigheter och organisationer. REMISSYTTRANDE Datum 2018 – 10 – 12 Dnr FST 2018/4 – 46 Ert datum 2018 – 07 – 04 Ert diarienr Fi2018/02661/FPM Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian En ny reglering för tjänstepensionsföretag Förvaltningsrätten har inget att erinra mot förslagen och bedömningarna i pro – memorian utöver synpunkterna som följer nedan. 16.7. Remissyttrande [2016-05-16] Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2). Syftet med remisser är att inhämta synpunkter från berörda instanser kring vilka konsekvenser ett förslag kan få vid genomförande samt att främja ett brett deltagande i samhällsdebatten.

En beskrivning av tre viktiga principiella synpunkter på lagförslaget. 1 Det beslutsstöd som föreslås bör vara normerande. 2 det behövs en informationskampanj riktad till allmänheten om skillnaden mellan att vara sjuk eller frisk enligt arbetsskadeförsäkringens synsätt och enligt sjukförsäkringens synsätt. Arbetet med mottagandet av asylsökande behöver reformeras. Remissvar 2019. 2019-07-11 Remissvar avseende Översyn av begränsningar för att få tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; 2019-06-20 Yttrande över Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Här kan du läsa Dataskydd.net:s remissyttranden och skrivelser.2018-02-11: Remissyttrande över SOU 2017:80, Rättsmedicinalverkets datalag. REMISSYTTRANDE 3(4) handlar i praktiken om att lämna rådgivande yttranden, rekommendationer, förslag och rapporter till bl.a. regering och riksdag, att ge synpunkter på befintlig och föreslagen lagstiftning, att delta i internatione llt samarbete, att. Remissyttrande: Förslag på regelförenklingar i skogsvårdslagsstiftningen. Postadress Juridiska fakulteten Stockholms universitet. SVENSKT NÄRINGSLIV Johan Fall Sofia Bildstein-Hagberg. Remissyttrande Åklagarmyndighetens yttrande över delbetänkandet “Ett straffrättsligt skydd mot köp av sexuell tjänst och utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling, mm.” (SOU 2016:42) Åklagarmyndigheten avstyrker förslaget att brottet köp av sexuell tjänst ska gradindelas, men tillstyrker i huvudsak utredningens övriga förslag. Remissyttrande SOU 2018:91 Rapporteringspliktiga arrangemang Föreningen Svenskt Näringsliv har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i bifogat yttrande. Tullverkets remissyttrande gällande Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen KOM(2017) 495.

Remisser som kommit in till SKL från departementen. SB PM 2003:2 (reviderad 2009-05-02) Svara på remiss – hur och varför Om remisser av betänkanden från Regeringskansliet. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel lyssnafunktionen, inte …. Engelsk översättning av ‘remissyttrande’ – svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Remissyttrande – okad insyn i valfarden Remissvar- Företagarna välkomnar förslag av introduktion av elektroniskt europeiskt tjänstekort Tummen ner om nytt förslag kring arbetskraftsinvandring Skatt på finansiell verksamhet SOU 2016:76 Remissvar -Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag SOU 2016:75 Remissvar-. Advokatsamfundet avger yttranden över i princip alla förslag till central lagstiftning. Du hittar dem med hjälp av länkarna nedan. The tool enables a direct, mechanical translation of the text to be made on the website. Neither the Swedish Courts Administration nor any other authority within the Courts of Sweden (Sveriges Domstolar) can be held liable for the correctness of the translation. Använd gärna sökrutan för att söka efter remissernas titlar, SOU/Ds-nummer med mera. Detta yttrande har beslutats av vikarierande generaldirektören Cecilia Tisell. Remissyttrande [2019-01-10] Förvaltningsrätten i Linköping Yttrande över Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS2019:z) om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av system för högspänd likström och likströmsanslutna kraftparksmoduler. REMISSYTTRANDE Datum 2018-05-31 Dnr FST 2018/4-16 Ert datum 2018-03-13 Ert diarienr Fi2018/01129/FPM Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemoria Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av det andra tjänstepensionsdirektivet Förvaltningsrätten i Stockholm, som har getts tillfälle att lämna synpunkter på. Remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Remissyttrande 19 juni 2019; Konsumentverkets remissyttrande avseende SOU 2019:12 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet Remissyttrande 14 juni 2019; Kvarstad i mål om utdömande av vite och vissa andra ändringar i marknadsföringslagen (MFL) Remissyttrande 5. Remissyttrande: Migrationsverket vill att mottagningssystemet reformeras. Staten bör dock ha kvar ansvaret för mottagandet, och kommunerna ansvaret för etableringen. Integritetsutredningen föreslår genomgående att myndigheter, andra än Datainspektionen, ska initiera framtagandet av uppförandekoder. Svensk Handel anser inte att detta är lämpligt då initiativet måste. REMISSYTTRANDE 2 (5) Kompletteringsregeln (6.2) I utredningen (s. 237) föreslås att kompletteringsregeln(28 kap. 7–12 §§ IL) även ska få tillämpas i det fall utfästelsen tryggas i …. Universitetet får remisser från framför allt Regeringskansliet och andra myndigheter. Sveaskog lämnar nedan synpunkter på förslag till regelförenkling. Sveaskog anser att. det är bra att Skogsstyrelsen fortsätter och intensifierar arbetet med regelförenklingar för att uppnå en märkbar positiv förändring i …. KTH avger årligen en mängd yttranden i olika frågor som på något sätt har koppling till KTH:s verksamhet. Nedan listas ett urval av KTH:s remissvar under 2016. I Västerås ska verksamheter ha en hög robusthet, flexibilitet och därmed kunna fortgå trots störningar. Remissyttranden. Här hittar du Vårdanalys remissyttranden från 2016 och framåt. Sid 1 (5) Yttrande över slutbetänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet (SOU 2018:69) (Ju2018/04195/L5) Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på innehållet. Med anledning av rubricerad remiss lämnar Sveaskog nedanstående yttrande. Sveaskog anser att Naturvårdsverkets vägledning är gedigen och väl genomarbetad och kommer att kunna utgöra ett gott stöd för såväl verksamhetsutövare och. Riksarkivets yttrande med anlednings av ny vägtrafikdatalag och ly lag om fordons registrering. Kemikalieinspektionens rapport från regeringsuppdrag Er ref: M2017/01392/Ke Vårt diarienr: R-910-2017 Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära. Trafikverket bör dock även fortsättningsvis samarbeta med KTH och VTI i analysarbetet. Pressmeddelande Remissyttrande [2016-03-11] Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Malmö har yttrat sig till regeringen över utkast till lagrådsremissen Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Remissyttrande över Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85) Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och yttrar följande. Sammanfattning Brå avstyrker att det görs en övergång till ett system där alla lagöverträdare i åldern 18–20. Teknik- och servicenämnden beslutar att. 1. tillstyrka förslaget till idrottspolitiskt program. En arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och fritidsnämnden, teknik- och servicenämnden, föreningslivet samt idrottsförbundet SISU har. Juridiska fakulteten tar varje år emot förfrågningar om remissvar från departementen. Annex 2 till SDABs Remissyttrande avseende dnr 2018-1511 2 Rekommendationen ”för konstgräs, gummigranulat och platsgjutet gummi” Tyvärr är bristerna så omfattande i förslaget att det bör förkastas i sin helhet och omarbetas. NATURVÅRDSVERKET 5(9) Vi arbetar redan med digitalisering av information med bäring på miljötillsynen utifrån andra uppdrag och det föreslagna uppdraget ger oss möjlighet att ta ett. SGU lämnar ofta synpunkter på olika förslag, utredningar och remisser. Här hittar du ett urval av våra aktuella beslut och yttranden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*